Terms & Conditions

Terms & Conditions

Poleć kandydata do Elite Crew! I zgarnij nagrodę..

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki, na jakich osoba polecająca kandydata do pracy w Elite Crew Sp. z. o. o. może otrzymać z tego tytułu nagrodę.

 1. DEFINICJE

1.1. „Elite Crew” lub „Organizator”– spółka pod firmą Elite Crew Sp. z. o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24,35-060 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796811 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  Regon 38397188200000, NIP: 5170400770, kapitał zakładowy 5.000 zł. 

1.2. „Kandydat” – pełnoletnia osoba fizyczna, zgłoszona przez Osobę Polecającą do pracy/do współpracy w Elite Crew na stanowiska objęte procesem rekrutacji, która nie jest aktualnie Pracownikiem/Współpracownikiem Elite Crew, ani w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie brała udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Organizatora.

1.3. „Osoba Polecająca” – każda pełnoletnia osoba fizyczna dokonująca zgłoszenia Kandydata.

1.4. „Pracownik Elite Crew” – osoba zatrudniona przez Elite Crew na podstawie umowy o pracę, umowy o współpracę lub współpracująca z Elite Crew na podstawie umowy cywilnoprawnej.

1.5. „Konkurs” – program poleceń zewnętrznych oraz wewnętrznych organizowany przez Elite Crew, w ramach którego Osoba Polecająca otrzyma nagrodę pieniężna za Skuteczne Polecenie Kandydata do Elite Crew, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie.

1.6. „Finalne Polecenie” – zgłoszenie Kandydata, zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w Regulaminie, w wyniku którego Kandydat, w ciągu 6 miesięcy od dokonania zgłoszenia, zostanie zatrudniony przez Elite Crew (niezależnie od podstawy zatrudnienia), a po przepracowaniu 3-miesięcznego okresu próbnego + 1 dzień, umowa z takim Kandydatem zostanie przedłużona.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładami wzajemnymi, loteriami promocyjnymi, grami, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry hazardowej przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2009.201.1540 z późn. zm.).

2.2. Konkurs jest organizowany i ogłaszany za pośrednictwem środków masowego przekazu

2.3. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

2.4. Czas trwania Konkursu nie jest oznaczony, przy czym Organizator może go odwołać w każdym czasie, poprzez umieszczenie informacji o zakończeniu Konkursu na stronie internetowej: https://elitecrew.io/career/

2.5. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2.6. Nagroda za Finalne Polecenie, zostanie przyznana Osobie Polecającej wyłącznie po spełnieniu wszystkich warunków opisanych w Regulaminie.

2.7. Wysokość kwoty przyznanej Osobie Polecającej za Finalne Polecenie zostanie pomniejszona o należy podatek dochodowy od osób fizycznych, którego płatnikiem jest Organizator.

2.8. Osoba Polecająca może doprowadzić do zgłoszenia jej w Konkursie jako Osoby Polecającej przez nieograniczoną liczbę różnych Kandydatów.

2.9. Kandydat może wskazać, wyłącznie jedną osobę jako Osobę Polecającą.

2.10. Kandydat nie może zgłosić siebie jako Osoby Polecającej.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1. Osoba Polecająca może wziąć udział w Konkursie poprzez doprowadzenie do tego, że Kandydat w formularzu aplikacyjnym przeznaczonym dla Konkursu, dostępnym na stronie internetowej: https://elitecrew.io/career/ zgłosi, że do pracy w Elite Crew został polecony przez Osobę Polecającą.

3.2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest spełnienie przez Osobę Polecającą następujących warunków:

 1. a) doprowadzenie do prawidłowego wypełnienia przez Kandydata formularza zgłoszeniowego dla Konkursu, wskazanego w punkcie 3.1, w którym Kandydat wskaże, że został polecony do pracy przez Osobę Polecającą;
 2. b) wypełnienie przez Osobę Polecającą formularza zgłoszeniowego, za pośrednictwem strony internetowej https://elitecrew.io/career/
 3. c) podanie swoich aktualnych danych umożliwiających Organizatorowi odprowadzenie należnego podatku, obejmujących w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, NIP, właściwy urząd skarbowy, jak również numer rachunku bankowego do wypłaty nagrody w przypadku Skutecznego Polecenia, numer telefonu oraz adres e-mail; w przypadku zmiany danych, Osoba Polecająca poinformuje o tym Organizatora, podając nowe, aktualne dane za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres: [email protected]
 4. d) złożenie oświadczenia o aktualności danych podanych w formularzu zgłoszeniowym oraz wyrażenie zgody na pobranie i odprowadzenie przez Organizatora należnego podatku, w przypadku przyznania Osobie Polecającej nagrody.
 5. NAGRODA

4.1. Osoba Polecająca, która spełni wszystkie wymagania wskazane w Konkursie, otrzyma nagrodę za Finalne Polecenie Kandydata.

4.2. Wysokość nagrody uzależniona jest od stanowiska na które zostanie zatrudniony Kandydat:

 1. a) Stanowisko z poziomu specjalisty – 2000 zł brutto
 2. b) Stanowisko z poziomu starszego specjalisty – 4000 zł brutto
 3. c) Stanowisko z poziomu ekspert – 5000 zł brutto

4.3. Nagroda zostanie pomniejszona o należy podatek, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

4.4. Nagroda zostanie wypłacona Osobie Polecającej na rachunek bankowy podany w formularzu zgłoszeniowym, w terminie 30 dni od upływu okresu wymaganego dla stwierdzenia Finalnego Polecenia.

 1. DANE OSOBOWE

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Osoby Polecającej znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. Wszelkie spory związane z Konkursem będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim, przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6.2. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Konkursie nie mogą być przeniesione przez uczestnika na osobę trzecią bez zgody Organizatora, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (zarówno majątkowe jak i niemajątkowe) poniesione przez Uczestnika bądź przez osoby trzecie, w związku z uczestnictwem w Konkursie.

6.4. Organizator może dokonać zmian Regulaminu w dowolnym momencie, przy czym zmiany te nie obejmują poleceń Kandydatów dokonanych przed ogłoszeniem zmiany Regulaminu.

Załącznik nr 1

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB POLECAJĄCYCH

Niniejsza informacja w zakresie ochrony danych wyjaśnia jakie działania w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jako osoby biorącej udział w Konkursie „Poleć kandydata do Elite Crew! I zgarnij nagrodę..” jako „Osoba Polecająca” podejmuje administrator danych – spółka spółka pod firmą Elite Crew Sp. z. o. o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Juliusza Słowackiego 24,35-060 Rzeszów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000796811 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,  Regon 38397188200000, NIP: 5170400770, kapitał zakładowy 5.000 zł. – “KOORDYNATOR”. Elite Crew podchodzi bardzo poważnie do ochrony Pana/Pani danych osobowych i przetwarzania ich w zgodzie z obowiązkiem udzielania jasnych informacji oraz z odpowiednimi przepisami prawa ochrony danych.

Niniejsza informacja zostaje przekazana w związku z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej “RODO”).

Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych. KOORDYNATOR przetwarza Pana/Pani dane osobowe podane przez Pana/Panią w związku z wzięciem udziału w Konkursie „Poleć kandydata do Elite Crew! I zgarnij nagrodę..” KOORDYNATOR może przetwarzać Pana/Pani dane osobowe w sposób zautomatyzowany lub w formie papierowej. KOORDYNATOR przetwarza dane osobowe dla celów przeprowadzenia procesu rekrutacji pracowników i współpracowników w Elite Crew.  Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes KOORDYNATORA polegający na wypełnieniu obowiązków zawartych w Regulaminie Konkursu „Poleć kandydata do Elite Crew! I zgarnij nagrodę..”., a także obrona przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń mogącymi powstać w związku z realizacją Konkursu.

Ujawnianie danych oraz odbiorcy danych:

Dostęp do Pana/Pani danych zostanie udzielony tylko tym członkom personelu KOORDYNATORA, którzy potrzebują takiego dostępu, by wykonywać swoje obowiązki w ramach celów wskazanych w niniejszej informacji lub gdy wymaga tego odpowiedni przepis prawa. KOORDYNATOR może przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym podmiotom w następujących przypadkach:

 • dostawcom, którzy wykonują usługi na zlecenie KOORDYNATORA w zakresie ich zadań i w oparciu o umowę powierzenia;
 • odbiorcom, którym KOORDYNATOR  musi udostępnić dane osobowe w związku z odpowiednim przepisem prawa;
 • Kandydatowi wyłącznie w zakresie umożliwiającym mu identyfikację Osoby Polecającej,
 • innym odbiorcom, na których wyrazi Pan/Pani zgodę, lub jeżeli jest to niezbędne i racjonalnie uzasadnione, jak w przypadku zagrożenia życia.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji obowiązków wynikających z Regulaminu Konkursu „Poleć kandydata do Elite Crew! I zgarnij nagrodę..” oraz do czasu przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tego Konkursu

Prawidłowość danych:

KOORDYNATOR podejmuje uzasadnione działania dla zapewnienia, że dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Zwracamy jednak uwagę, że jest Pan/Pani współodpowiedzialny/-a za prawidłowość podanych danych osobowych. Jeżeli muszą zostać wprowadzone zmiany do tych danych, prosimy o poinformowanie o tym KOORDYNATORA.

Prawa w stosunku do KOORDYNATORA

W każdej chwili może Pan/Pani zażądać informacji o Pana/Pani danych osobowych, które KOORDYNATOR przechowuje lub do których ma dostęp. Ma Pan/Pani również prawo do sprawdzenia zakresu i prawidłowości tych danych, żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia (z uwzględnieniem jednak obowiązków KOORDYNATORA w zakresie ochrony danych oraz wymaganych okresów przechowywania danych, które mogą skutkować uprawnieniem KOORDYNATORA do odmowy wykonania tych zobowiązań). Może Pan/Pani dodatkowo sprzeciwić się przetwarzaniu Pana/Pani danych osobowych dla prawnie uzasadnionych interesów o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązkami KOORDYNATORA w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Wykonanie powyższych praw może nastąpić poprzez skontaktowanie się z KOORDYNATOREM pod adresem e-mail: [email protected]

Rozstrzyganie spraw dotyczących prywatności

Jeżeli ma Pan/Pani jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej informacji lub uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z odpowiednimi przepisami lub niniejszą informacją, może Pan/Pani skorzystać z jednego z poniższych rozwiązań:

 • omówić to zagadnienie z Koordynatorem do spraw Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym u KOORDYNATORA (dostępnym pod adresem e-mail: [email protected]).
 • złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Let's
get in touch

My personal data contained in this form will be processed by Elite Crew Sp. z o.o. with registered office in Rzeszow, Poland. To read more about the purposes and means of processing see our Privacy Policy.

Elite Crew Sp. z o.o.
KRS: 0000796811 / REGON: 383971882
NIP: 5170400770

ul. Juliusza Słowackiego 24,
35-060 Rzeszów, Poland

© Copyright 2022. All Rights Reserved.